تهران - بلوار آفریقای شمالی بلوار صبا - پلاک 8
شاخص كل فرابورس   351.97    11,697    (۰۳/۱۳ ۲۰:۴۱) |    شاخص كل   40,416.94    1,028,538
          {{ /almas_widgets: }}