مدیران و اعضاء هیئت مدیره

 

مدیران و اعضاء هیئت مدیره شرکت

 

 


 
افشین کریمی

رئیس هیئت مدیره

• رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

• معاون اجرایی بانک کارآفرین

•معاون مالی و اداری بانک اقتصاد نوین

•مدیر طرح و برنامه بانک پارسیان

•رییس هیئت مدیره کارگزاری بانک اقتصاد نوین

• معاونت مالی شرکت توسعه معادن روی ایران

 
عباس شهریاری احمدی

نائب رئيس هيئت مديره

• نایب رئیس هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

• مدیر امور مشاوره و تامین منابع مالی بانک کارآفرین

• معاونت پشتیبانی نظارت اداره بررسی طرحها و نظارت بانک سپه

• عضو کمیته علمی بانک سپه

• عضو هیأت مدیره شرکت صنایع مهتاب خراسان

 
علیرضا فهیمی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

• مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

• عضو هیأت مدیره شرکت کارگزاری تأمین سرمایه نوین

• مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین

• مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک ملی

• معاون عملیات شرکت کارگزاری بانک ملی