• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  20,586 20,714
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  20,301 20,611
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  32,660 33,531
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  22,514 22,613
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  15,904 15,904
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  22,898 22,839
  -5
  0
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  8,237 8,237
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  45,825 46,375
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  12,136 12,141
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  13,997 13,997
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  88,716 88,716
  5
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  16,846 16,854
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  11,989 11,997
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  7,800 7,699
  0.73
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  19,318 19,376
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  55,139 56,554
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,031 2,010
  1.31
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  1,754 1,748
  1.75
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  1,902 1,880
  2.17
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  13,306 13,517
  4.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  14,683 14,747
  4.9
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  35,705 36,686
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  25,904 26,019
  1.8
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  151,255 153,474
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  98,816 99,050
  -1.42
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  37,977 38,467
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  27,394 27,755
  4.46
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  23,473 23,493
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فخاس
  29,799 29,994
  1.02
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  25,249 25,301
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فولاد
  9,626 9,649
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  28,388 28,448
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فرآور
  25,031 25,341
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  11,346 11,505
  4.99
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  10,269 10,269
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  5,027 4,948
  2.83
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  14,504 14,549
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  4,020 4,050
  3.77
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  13,489 13,770
  4.91
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  35,349 35,529
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  14,026 14,070
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  144,606 141,998
  0.76
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  103,972 106,634
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  28,028 28,562
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  16,234 16,810
  1.89
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  18,763 18,902
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  42,473 42,473
  5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  9,013 8,920
  -0.89
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  10,249 10,391
  4.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  22,025 22,105
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  11,766 11,830
  5
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  25,511 25,606
  4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  13,172 13,099
  1.78
  0
 • مخابرات
  اخابر
  15,266 15,303
  4.99
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  44,782 44,455
  2.84
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  52,850 52,850
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  8,061 8,097
  3.98
  0
 • فلزات اساسی
  فملی
  14,739 14,777
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  12,068 12,199
  -1.85
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  15,698 15,715
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  62,341 63,215
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  22,076 22,935
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  58,553 59,961
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  40,538 41,000
  1.78
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  57,890 60,784
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,249 4,250
  1.46
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  45,261 45,347
  5
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  24,398 24,701
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  40,320 40,323
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  27,043 27,119
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  19,972 20,006
  3.17
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  193,151 196,000
  2.88
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  38,445 38,783
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  13,480 13,480
  4.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  25,478 25,839
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  36,366 37,424
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  8,363 8,540
  4.94
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  34,989 34,989
  5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  6,448 6,483
  4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  14,495 14,681
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  42,807 41,340
  -4.76
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  32,059 32,180
  5
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  12,726 12,834
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  13,048 13,070
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  32,695 32,695
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  18,513 19,096
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  20,312 20,322
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  32,220 32,383
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  25,040 25,884
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  30,264 30,635
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  37,389 37,389
  5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  45,189 45,189
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  20,889 21,541
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  18,591 18,861
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  12,959 12,959
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  10,977 11,090
  3.9
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  6,948 6,995
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  12,075 12,087
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  17,643 17,760
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  11,643 11,692
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  10,847 10,962
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  23,823 23,823
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  19,856 20,014
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  41,675 41,919
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  26,377 27,146
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  19,529 19,761
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  8,755 8,795
  1.62
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  13,458 13,480
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  26,315 26,582
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  46,352 47,221
  5
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  19,417 19,417
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  13,331 13,421
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  21,585 21,638
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  41,691 41,698
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  21,825 21,825
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  28,541 28,889
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  28,932 28,932
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  19,082 19,174
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  9,465 9,501
  5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  13,578 13,654
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  28,995 29,398
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  67,239 67,545
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  18,143 18,784
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  19,478 19,478
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  10,582 10,666
  4.99
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  13,624 13,999
  16.59
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  61,597 61,898
  4.87
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  20,908 21,523
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  107,702 108,125
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  107,700 107,700
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  107,700 107,700
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  18,314 18,546
  5
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  29,883 29,890
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  52,382 52,382
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  80,518 80,518
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  80,518 80,481
  3.17
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  80,518 80,518
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  20,882 21,499
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  61,050 61,318
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  22,985 22,985
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  58,979 59,880
  3.12
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  28,944 29,180
  4.98
  0
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  87,367 88,010
  1.93
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  42,235 42,111
  -0.08
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  38,190 38,800
  -0.86
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  8,250 8,220
  3.32
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  39,976 40,678
  2.51
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  30,559 30,450
  -4.89
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  8,426 8,512
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  83,652 86,217
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  32,315 33,196
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  16,947 16,947
  5
  0
 • منسوجات
  نبروج
  5,906 6,201
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  7,509 7,505
  0.51
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  49,993 50,333
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  15,712 15,712
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  86,586 88,189
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  40,940 41,291
  -0.71
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  25,055 25,520
  -1.96
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  45,058 45,239
  3.45
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  21,595 22,416
  5
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  273,111 273,111
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  26,131 26,150
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  27,163 27,400
  1.92
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  62,113 63,002
  3.34
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  110,637 110,897
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  59,549 60,750
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  47,507 47,200
  -2.91
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  23,431 23,636
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  128,503 128,434
  4.62
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  37,102 37,423
  0
  0
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  8,875 9,189
  4.99
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  11,341 11,495
  4.9
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  28,899 29,490
  3.41
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  7,677 7,700
  3.61
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  183,852 184,823
  5
  0
 • قند و شکر
  قزوین
  31,821 32,666
  5
  0
 • قند و شکر
  قهکمت
  47,256 47,599
  5
  0
 • قند و شکر
  قشهد
  26,162 27,192
  5
  0
 • قند و شکر
  قلرست
  31,983 33,004
  5
  0
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  219,541 219,541
  5
  0
 • قند و شکر
  قمرو
  60,148 61,151
  1.76
  0
 • قند و شکر
  قنیشا
  37,648 38,546
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  43,768 43,950
  1.59
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  92,528 89,433
  -5
  0
 • قند و شکر
  قثابت
  93,850 95,000
  1.07
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  46,335 47,200
  1.77
  0
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  39,605 39,800
  10.64
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  36,535 36,748
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  22,704 22,747
  5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  32,393 33,072
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  6,949 7,059
  4.02
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  19,190 19,358
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  21,304 21,272
  -2.51
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  44,727 44,900
  0.7
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  84,171 84,001
  -0.77
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  29,271 29,306
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  86,811 86,300
  -1.09
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  114,354 109,090
  -5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  21,914 22,249
  2.94
  0
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  15,874 15,441
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  20,984 20,984
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  20,615 20,471
  1.76
  0
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  69,875 71,937
  5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  25,233 25,199
  1.3
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  27,403 27,400
  16.64
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  39,537 38,494
  0
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  85,035 83,999
  -2.45
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  57,102 57,200
  1.19
  0
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  35,100 34,783
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  86,088 84,164
  -0.52
  0
 • فلزات اساسی
  فلوله
  26,756 26,000
  1.45
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  12,625 13,151
  5
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  49,119 50,101
  5
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  13,960 13,862
  4.24
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  11,328 11,254
  0.91
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  10,267 10,389
  4.99
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  68,043 68,843
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  18,850 19,268
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  23,534 23,400
  -1.67
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  123,810 122,254
  -4.52
  0
 • منسوجات
  نمرینو
  52,419 54,856
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فنوال
  27,515 28,613
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  79,779 81,095
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  82,112 84,449
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  36,835 37,578
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  34,008 33,450
  0.34
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  245,849 235,955
  -5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  10,209 10,266
  4.99
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  17,759 17,699
  -4.21
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  26,283 26,372
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  99,736 101,200
  1.76
  0
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  121,770 121,770
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  49,471 51,063
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  40,432 40,506
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  6,381 6,420
  4.99
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  9,918 9,890
  -1.15
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  148,416 149,118
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  46,014 46,770
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  91,502 94,490
  4.64
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  6,098 6,059
  1.76
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  49,866 51,023
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  17,913 17,769
  -0.64
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  23,238 23,358
  0.32
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  63,066 63,500
  4.88
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  59,827 61,600
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  36,656 36,662
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  10,507 10,706
  4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  33,237 32,999
  -1.03
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  90,268 91,700
  4.5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  11,903 12,117
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فسپا
  32,456 32,999
  -3.24
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  98,148 101,117
  4.06
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  51,777 51,550
  0.16
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  53,239 55,057
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  16,510 16,900
  3.91
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  14,747 14,490
  -2.91
  0
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  40,436 41,976
  5
  0
 • قند و شکر
  قشکر
  36,717 37,628
  5
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  47,893 48,072
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  33,165 34,583
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  196,362 196,362
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  17,101 17,759
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  12,395 12,706
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  26,418 27,064
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  80,462 81,659
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  11,722 11,648
  1.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  13,004 13,054
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فسرب
  100,778 100,999
  -0.68
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  94,582 94,700
  -3.8
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  35,988 36,012
  -4.58
  0
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  193,121 189,000
  -2.44
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  26,083 25,811
  -0.97
  0
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  9,465 9,460
  -3.82
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  66,284 67,824
  5
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  75,125 75,300
  2.84
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  103,942 108,531
  5
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  76,615 76,690
  5
  0
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  100,257 105,128
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  125,795 125,795
  5
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  37,479 38,073
  5
  0
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  31,540 32,290
  5
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  17,209 17,211
  5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  42,225 42,225
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  9,823 9,823
  4.99
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  24,018 23,874
  -3.34
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  10,242 10,191
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  8,320 8,421
  5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  15,121 15,121
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  20,578 20,880
  21.31
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  15,764 15,700
  4.19
  0
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  9,837 9,871
  5
  0
 • مخابرات
  همراه
  32,910 32,912
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  6,676 6,737
  4.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  23,364 23,408
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  44,287 44,104
  0.25
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  23,999 24,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  8,091 8,170
  5
  0
 • فلزات اساسی
  کاوه
  13,542 13,548
  5
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  8,529 8,537
  4.99
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  24,057 24,147
  5
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  20,650 20,368
  -5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  11,906 11,943
  4.99
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  11,711 12,119
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  33,121 33,447
  5
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  29,489 29,616
  5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  14,772 15,099
  2.81
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  22,936 22,965
  1.2
  0
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  7,722 7,700
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  30,700 30,705
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  12,165 11,843
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  12,184 12,210
  0.61
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  9,102 9,250
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  38,385 39,299
  4.46
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  23,637 23,653
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  50,550 51,065
  4.99
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  42,053 42,460
  4.96
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  69,719 71,926
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  132,285 133,000
  3.16
  0
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  117,162 117,921
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  10,571 10,571
  5
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  142,515 143,116
  5
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  14,532 14,587
  5
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  31,048 31,084
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  59,015 61,121
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فسازان
  30,640 30,990
  4.56
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  63,179 63,664
  4.92
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  13,351 13,402
  5
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  35,997 36,067
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  قرن
  66,917 66,987
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  978,132 1,000,000
  0.9
  3,105
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد995
  1,000,000 1,000,000
  11.68
  5
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر9911
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  909,200 909,200
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  1,050,000 1,050,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  975,116 980,000
  -0.03
  3,010
 • مخابرات
  صخابر102
  999,695 1,000,000
  0.5
  1,035
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  820,001 820,001
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  1,001,331 1,000,000
  -1.17
  45
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  882,000 882,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  950,107 952,110
  0.01
  3,010
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  307,762 307,760
  -0.93
  640
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  997,500 997,500
  -5
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  965,000 965,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0004
  999,854 995,292
  0
  24
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,042,930 1,040,000
  4.52
  137
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  840,220 840,220
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  980,000 980,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مصفها112
  935,000 935,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تهران112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صمعاد412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  صشستا112
  780,001 780,001
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  46,189 46,804
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  14,734 14,749
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  21,785 21,521
  -2.34
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  36,055 36,040
  -0.4
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  10,008 9,998
  1.07
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  56,957 56,957
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فولای
  26,185 26,424
  5
  0
 • هتل و رستوران
  سمگا
  17,692 17,710
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  9,650 9,857
  5
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  17,903 17,903
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  10,691 10,946
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  119,043 120,341
  5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  28,158 28,420
  5
  0
 • فلزات اساسی
  میدکو
  13,472 13,621
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  9,131 9,188
  4.99
  0
 • فلزات اساسی
  ذوب
  5,942 5,970
  4.99
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  6,496 6,507
  4.99
  0
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  86,476 89,132
  5
  0
 • قند و شکر
  قشیر
  42,516 42,516
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  27,720 28,000
  2.32
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  65,794 66,296
  -2.93
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  76,533 77,100
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  86,436 88,305
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  24,395 24,561
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  10,632 11,094
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  18,299 18,298
  0.6
  0
 • فلزات اساسی
  زنگان
  70,864 71,973
  5
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  126,459 130,266
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فزرین
  23,516 23,900
  3.56
  0
 • قند و شکر
  قچار
  56,176 58,351
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  102,967 103,318
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  6,602 6,660
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  24,124 24,124
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  30,660 30,799
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  62,965 62,965
  5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  46,299 46,382
  -3.94
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  49,887 49,908
  5
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  45,828 45,957
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  41,479 41,479
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  23,557 23,149
  -1.83
  0
 • فلزات اساسی
  هرمز
  10,433 10,569
  5
  0
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  31,475 31,505
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  79,911 79,922
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  13,664 13,980
  4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  36,587 37,802
  5
  0
 • فلزات اساسی
  ارفع
  12,940 12,800
  3.74
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  14,859 15,099
  1.9
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  12,495 12,364
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  49,194 50,729
  5
  0
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  9,214 9,224
  0.82
  0
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  71,273 71,933
  3.84
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  16,257 16,051
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  21,213 20,896
  2.41
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  9,254 9,355
  2.39
  0
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  45,399 46,076
  5
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  34,161 33,598
  -2.14
  0
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  38,576 40,483
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  101,116 100,500
  -3.92
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  30,438 30,618
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  87,583 87,667
  5
  0
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  11,507 11,523
  1.82
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  26,174 26,508
  1.73
  0
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  92,072 92,983
  5
  0
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  40,505 41,465
  5
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  69,266 68,900
  2.78
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  6,693 6,774
  4.99
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  100,076 101,056
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  53,809 54,900
  2.68
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  21,684 21,590
  3.66
  0
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  10,376 10,398
  5
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  11,549 11,599
  -0.51
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  6,288 6,290
  2.53
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  54,228 52,500
  -4.43
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  54,411 55,411
  5
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  28,965 29,090
  5
  0
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,001,007 1,000,000
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  53,321 53,321
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  71,943 72,320
  0.61
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  94,056 89,947
  -5
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  69,935 70,059
  5
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,002,000 1,010,000
  0.8
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  1,000,000 1,000,000
  0
  33
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  14,259 14,463
  4.99
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  42,870 42,892
  5
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  105,564 105,564
  5
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  62,356 62,478
  5
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,020,898 1,021,000
  0.59
  2,461
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  1,010,417 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,035,000 1,035,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  1,000,010 1,000,010
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت3
  1,032,220 1,032,220
  0.94
  1,500
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  1,000,003 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,005,000 1,005,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  12,245 12,351
  0
  0
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  10,528 10,635
  5
  0
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  130,152 130,152
  5
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا
  <