• مواد و محصولات دارویی
  والبر
  3,281 3,289
  2.62
  5,646,604
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  8,751 8,922
  4.99
  197,756
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  9,411 9,350
  -2.32
  7,178,772
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  3,974 3,983
  4.98
  3,254,972
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  4,895 4,800
  -0.15
  6,414,482
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,930 2,937
  4.97
  18,948,177
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  9,218 9,300
  1.29
  3,558,898
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,352 2,352
  5
  43,440,109
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  3,358 3,388
  4.99
  8,574,319
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  14,429 14,188
  -2.35
  6,003,028
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  3,494 3,485
  -0.23
  22,828,742
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  6,441 6,442
  4.99
  19,589,790
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,887 1,850
  2.44
  43,019,616
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,818 5,730
  -0.35
  12,936,489
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  22,186 22,223
  5
  807,335
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  2,979 2,910
  -0.82
  23,180,711
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,182 4,270
  4.81
  22,219,663
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  431 431
  4.87
  698,277,748
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  422 424
  4.95
  1,441,767,426
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,971 3,920
  -0.18
  5,678,918
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,100 5,086
  1.23
  9,730,481
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  8,003 8,046
  5
  3,119,146
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  7,842 7,849
  4.99
  6,382,061
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  31,116 30,700
  2.95
  910,380
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  19,661 19,671
  5
  3,564,590
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  7,494 7,408
  1.51
  469,054
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  5,883 5,980
  2.91
  2,053,505
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,081 6,091
  5
  2,561,929
 • فلزات اساسی
  فجر
  13,861 13,941
  0.69
  859,629
 • فلزات اساسی
  فخاس
  12,308 12,300
  -0.12
  95,389
 • فلزات اساسی
  فخوز
  7,988 8,019
  -1.06
  11,004,179
 • فلزات اساسی
  فولاد
  3,870 3,869
  -0.82
  45,831,957
 • فلزات اساسی
  فروس
  14,064 14,152
  4.99
  4,022,992
 • فلزات اساسی
  فرآور
  36,052 37,000
  2.5
  1,314,342
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  3,041 3,060
  1.29
  840,200
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  2,435 2,465
  1.48
  17,983,512
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  4,588 4,588
  4.99
  14,524,055
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,694 6,670
  -0.24
  10,599,453
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  6,459 6,301
  1.22
  9,828,195
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  4,782 4,805
  4.98
  19,704,917
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,511 5,523
  4.62
  17,762,494
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,172 6,129
  2.68
  36,706,549
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  14,131 14,393
  5
  2,296,160
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,604 2,618
  4.97
  18,014,340
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  9,509 9,520
  1.73
  2,344,746
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  35,485 35,505
  5
  368,306
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  9,038 8,810
  -0.69
  1,232,636
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  2,620 2,630
  4.99
  7,824,584
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,129 3,131
  5
  2,695,082
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  11,570 11,640
  -1.65
  6,680,458
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  2,837 2,819
  -0.77
  2,695,439
 • فلزات اساسی
  فلوله
  13,893 14,157
  5
  4,523,714
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,027 2,067
  4.98
  12,081,981
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  1,765 1,802
  4.95
  14,744,867
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,076 4,083
  1.24
  14,426,579
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,060 8,120
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  7,151 7,200
  0.93
  1,565,048
 • مخابرات
  اخابر
  4,119 4,168
  4.99
  56,222,631
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  18,177 18,288
  1.84
  1,094,647
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  7,839 7,750
  -0.88
  3,498,957
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,740 1,760
  3.23
  34,898,349
 • فلزات اساسی
  فملی
  4,119 4,140
  -0.38
  36,568,566
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  3,585 3,605
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  5,084 5,060
  -1.63
  5,628,793
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  18,614 18,649
  3.39
  2,381,026
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  5,318 5,325
  4.99
  9,326,278
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  13,605 13,915
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  6,133 6,050
  2.72
  3,133,496
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  4,490 4,520
  0.92
  2,760,603
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  14,176 14,250
  2.48
  1,058,157
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  5,817 5,918
  2.19
  5,139,879
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  11,316 11,447
  5
  3,486,386
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,371 7,350
  -1.45
  5,946,963
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  6,089 6,103
  10.22
  5,549,064
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  64,660 64,513
  0.43
  182,747
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  12,208 12,195
  4.04
  33,736,331
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  25,554 25,896
  3.71
  1,262,227
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  9,263 9,300
  -0.85
  4,955,440
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,405 1,410
  4.21
  42,013,840
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  5,872 5,898
  0.25
  4,186,490
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,595 1,608
  4.96
  68,059,399
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,154 2,154
  4.97
  33,110,895
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  12,620 12,666
  5
  4,633,108
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  7,864 8,037
  4.96
  341,844
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,115 3,145
  2.18
  6,990,346
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,450 3,440
  3.52
  3,895,241
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  8,389 8,300
  0.02
  1,944,898
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  3,571 3,577
  4.99
  10,269,445
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,042 4,063
  4.99
  19,086,068
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  10,067 10,077
  4.99
  1,146,585
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  5,226 5,238
  4.99
  1,245,656
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  6,250 6,335
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,034 3,034
  4.98
  2,733,891
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  8,156 8,156
  4.99
  331,196
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,626 1,612
  0.75
  115,141,322
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  4,847 4,855
  5
  7,260,847
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,892 4,908
  4.98
  2,815,411
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  3,126 3,127
  4.97
  17,694,805
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,643 2,687
  3.67
  9,606,130
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  1,695 1,668
  -2.34
  45,561,201
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  2,846 2,855
  0.78
  3,387,967
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  3,515 3,556
  4.96
  4,978,953
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,036 2,047
  4.97
  3,688,353
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,022 2,023
  4.98
  9,788,371
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,220 3,225
  4.98
  2,410,015
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  8,815 8,837
  4.99
  5,689,193
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  5,401 5,411
  4.99
  4,564,618
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  15,729 15,729
  5
  1,026,283
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  2,813 2,780
  1.87
  4,738,287
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  7,661 7,610
  2.07
  484,081
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  4,471 4,471
  4.98
  8,588,900
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,292 4,352
  2.21
  8,715,877
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  10,934 11,000
  2
  3,366,635
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  8,198 8,199
  0.22
  15,816,760
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,970 3,923
  0.74
  8,870,177
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  6,575 6,365
  -0.14
  4,651,668
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,088 7,890
  0.27
  2,824,147
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,513 2,498
  3.78
  35,417,872
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,369 1,376
  4.96
  61,335,762
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,633 6,600
  3.87
  4,223,979
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  1,878 1,881
  4.97
  244,243,628
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  3,749 3,750
  2.35
  14,181,007
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  8,787 8,939
  3.5
  1,013,396
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  22,017 21,994
  2.56
  2,512,848
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  5,609 5,682
  2.12
  7,788,521
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  15,417 15,400
  2.05
  2,147,401
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  4,035 4,037
  4.99
  32,128,330
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,728 1,740
  4.95
  116,257,833
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,122 2,153
  4.97
  9,216,026
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  13,452 13,600
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  13,243 13,050
  -1.94
  3,061,620
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  13,243 13,243
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  13,243 13,243
  0
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  7,108 7,156
  4.99
  1,765,594
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  9,982 9,982
  0
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  9,982 10,084
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  5,069 5,071
  3.09
  2,002,693
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  32,269 32,509
  5
  1,153,282
 • فلزات اساسی
  فایرا
  5,139 5,129
  2.21
  3,168,656
 • فلزات اساسی
  فمراد
  18,536 18,650
  3.32
  775,490
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  8,620 8,784
  5
  3,770,294
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  33,639 33,879
  0.94
  162,200
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  24,285 24,211
  1.62
  591,131
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,651 3,676
  5
  21,840,059
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,856 4,850
  -0.35
  9,022,682
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,192 2,200
  3.38
  15,330,492
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  50,479 50,340
  0.43
  363,308
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,096 6,148
  4.99
  2,979,519
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  15,115 15,116
  4.99
  802,742
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  10,108 9,998
  -3.27
  4,103,848
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  1,981 1,970
  8.36
  28,766,632
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  43,234 43,237
  5
  1,021,842
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,695 2,710
  5
  6,902,069
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  22,641 22,553
  -3.11
  2,055,849
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  19,282 19,283
  5
  262,578
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  7,687 7,711
  5
  5,634,462
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  12,842 12,601
  0.58
  1,165,920
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  5,151 5,189
  5
  3,774,795
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  58,259 58,259
  5
  81,587
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  52,413 51,876
  0.83
  509,821
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  6,243 6,243
  4.99
  255,061
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  12,625 12,989
  5
  123,498
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  15,470 15,535
  4.99
  1,723,548
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  38,352 38,540
  0.65
  923,491
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  18,317 18,357
  5
  648,901
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  16,008 16,109
  0.72
  127,808
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  4,262 4,308
  5
  17,273,014
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  28,805 28,830
  5
  441,079
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,433 3,395
  -0.15
  3,878,039
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  4,014 4,014
  5
  2,193,179
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  12,705 12,610
  0.2
  374,011
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  42,148 42,268
  5
  470,911
 • قند و شکر
  قصفها
  26,635 26,302
  1.18
  747,259
 • قند و شکر
  قزوین
  13,312 13,275
  1.17
  1,361,839
 • قند و شکر
  قهکمت
  20,933 20,933
  5
  543,587
 • قند و شکر
  قشهد
  15,306 15,250
  3.11
  783,377
 • قند و شکر
  قلرست
  9,696 9,854
  3.9
  1,975,048
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  70,697 71,150
  -2.83
  153,210
 • قند و شکر
  قمرو
  13,806 13,898
  -0.15
  555,236
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,155 13,149
  -1.01
  1,612,101
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  17,486 17,562
  5
  1,372,623
 • قند و شکر
  قپیرا
  28,736 29,076
  5
  155,960
 • قند و شکر
  قثابت
  21,358 21,343
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  14,192 14,236
  4.99
  858,648
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  14,681 14,696
  4.99
  2,114,702
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  24,289 24,395
  5
  1,796,293
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  15,640 15,640
  4.99
  218,259
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,749 3,680
  -0.03
  20,954,873
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  4,201 4,240
  0.26
  5,444,301
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  5,992 6,120
  4.92
  4,846,579
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  17,744 17,700
  -0.02
  210,853
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  27,700 26,880
  -2.31
  947,079
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  8,657 8,621
  -4.99
  4,812,967
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  32,681 32,681
  5
  241,721
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  38,068 38,089
  5
  235,255
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  10,992 11,054
  5
  716,564
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  21,103 21,103
  5
  176,915
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,032 4,099
  3.56
  9,145,248
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  8,869 8,884
  5
  4,299,813
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  15,267 15,530
  0
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  48,632 48,302
  -3.77
  959,887
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  8,989 8,991
  5
  1,755,635
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,698 6,614
  2.19
  21,107,312
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  9,056 9,146
  4.32
  2,353,679
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  27,944 28,200
  1.23
  197,010
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  20,438 20,024
  -0.81
  946,385
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  6,978 6,942
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  38,465 38,548
  1.83
  296,330
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  3,493 3,493
  4.99
  1,038,809
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  9,800 9,801
  4.99
  2,137,130
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  2,188 2,170
  -0.46
  66,480,308
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,290 3,290
  4.98
  9,873,400
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,104 2,076
  1.52
  26,444,168
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  23,939 23,934
  4.96
  199,306
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  6,191 6,430
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,204 6,286
  4.99
  3,599,768
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  25,653 25,707
  0.83
  123,173
 • منسوجات
  نمرینو
  23,575 23,575
  5
  338,719
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,105 4,235
  4.98
  8,208,563
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  17,964 18,024
  5
  928,156
 • فلزات اساسی
  فنورد
  21,607 21,610
  5
  57,410
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  15,417 15,418
  5
  3,641,995
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  10,052 10,052
  4.99
  499,997
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  8,793 8,900
  1.23
  5,823,863
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  29,000 28,839
  3.51
  769,039
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  1,893 1,893
  4.99
  28,845,666
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  1,917 1,917
  0
  0
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  11,081 11,434
  5
  3,850,581
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  29,375 29,394
  5
  608,598
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  12,520 12,591
  1.5
  353,139
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  14,824 15,034
  2.66
  982,174
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  7,361 7,451
  -1.27
  1,706,818
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,359 1,337
  -0.3
  140,774,272
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  2,393 2,368
  3.32
  8,444,256
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  27,275 27,000
  -0.14
  1,587,920
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  28,447 28,278
  -4.35
  845,883
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  9,550 9,558
  5
  2,847,600
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,505 1,506
  4.95
  19,130,353
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  4,742 4,748
  5
  2,114,291
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  4,998 5,010
  4.99
  722,352
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  17,069 16,375
  -2.3
  2,320,320
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  16,129 16,141
  5
  1,938,527
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  18,496 18,498
  4.99
  491,200
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  11,996 12,060
  3.06
  1,355,336
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,528 2,537
  4.96
  8,934,357
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  7,645 7,768
  4.99
  314,276
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  21,657 21,657
  5
  205,663
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,646 8,739
  5
  1,689,095
 • فلزات اساسی
  فسپا
  11,512 11,360
  -4.63
  3,436,664
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  17,899 18,779
  5
  1,500
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  13,832 13,782
  2.22
  3,154,749
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  18,728 18,500
  -0.31
  537,511
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  9,474 9,440
  2.81
  2,580,418
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  13,141 13,160
  -1.05
  2,617,608
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  5,858 5,875
  4.99
  2,307,658
 • قند و شکر
  قشکر
  18,368 18,182
  2.71
  1,132,175
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  8,459 8,427
  0.31
  5,497,909
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  7,554 7,485
  -0.44
  2,666,644
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  4,527 4,562
  4.99
  2,033,261
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  50,701 51,065
  5
  116,786
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  6,379 6,387
  5
  788,657
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,459 5,399
  2.64
  4,096,013
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  21,549 21,554
  5
  313,593
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  20,818 21,389
  5
  63,256
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,052 3,052
  4.99
  680,457
 • فلزات اساسی
  فسرب
  26,472 25,800
  3.23
  6,450,937
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  21,814 21,650
  2.53
  823,511
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  20,622 20,733
  4.52
  231,360
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  67,293 66,800
  -3.32
  27,713
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  8,127 7,954
  0.08
  5,448,392
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,317 1,325
  4.33
  47,920,536
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  10,877 10,890
  0
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  25,303 25,345
  0.38
  358,988
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  12,926 13,497
  4.99
  44,185
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  43,148 43,203
  5
  44,246
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  16,161 15,000
  -3.89
  1,939,914
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  20,253 21,101
  1.67
  4,648,074
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  13,597 13,597
  -5
  117,782
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  13,683 13,683
  5
  1,229,213
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,606 2,611
  4.99
  13,225,733
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  13,570 13,713
  5
  1,729,578
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  5,182 5,050
  2.06
  3,741,973
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  6,794 6,850
  5
  106,990
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  16,934 16,935
  5
  700,637
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  8,451 8,400
  -2.64
  4,921,393
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  4,065 3,947
  -0.53
  17,552,307
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  5,946 5,900
  -0.42
  10,270,049
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  2,554 2,575
  0
  0
 • مخابرات
  همراه
  13,350 13,399
  2.45
  1,924,765
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  1,866 1,853
  1.98
  5,735,130
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  56,228 56,770
  1.31
  59,820
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  5,000 5,007
  4.99
  13,432,806
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  6,864 6,800
  -0.32
  3,577,602
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,089 2,080
  -3.03
  12,797,050
 • فلزات اساسی
  کاوه
  4,284 4,292
  -0.07
  6,557,581
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  2,705 2,680
  2.72
  4,879,798
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  8,765 8,790
  1.97
  2,734,437
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  6,874 6,910
  4.94
  2,731,962
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  3,439 3,499
  -0.54
  4,072,006
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  3,409 3,411
  4.99
  2,687,590
 • محصولات شیمیایی
  جم
  11,503 11,503
  2.44
  3,401,865
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  10,156 10,027
  5.6
  9,425,483
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,516 2,538
  4.96
  6,984,491
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  7,532 7,587
  4.98
  4,522,111
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,561 2,560
  -1.92
  43,393,286
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  14,577 14,775
  5
  2,049,998
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  5,124 5,105
  3.01
  16,273,719
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  2,932 2,977
  4.93
  10,025,358
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,821 1,822
  0.11
  3,325,382
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  17,970 18,250
  2.85
  1,540,613
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  9,710 9,721
  -0.53
  0
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  9,657 9,524
  -0.8
  12,903,783
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  7,973 7,987
  5
  1,026,399
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  13,315 13,335
  2.65
  1,164,102
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,703 11,770
  -0.49
  2,877,589
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  27,958 27,958
  5
  387,894
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  39,176 39,351
  -0.25
  1,186,450
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  2,870 2,871
  4.97
  23,656,143
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  57,743 58,780
  3.59
  1,023,973
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  3,048 3,052
  4.99
  20,809,587
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  11,856 11,829
  0.49
  6,958,581
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  17,816 18,290
  4.71
  764,073
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,825 28,011
  2.22
  4,072,154
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,360 2,390
  0
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,111 1,000,111
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,015,694 1,015,700
  0.02
  5,255
 • پیمانکاری صنعتی
  مترو9812
  1,067,040 1,067,040
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  903,914 920,000
  1.07
  1,065
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  958,500 958,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  934,000 934,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  869,043 867,000
  -0.41
  801
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  969,913 969,913
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  900,000 900,000
  -2.7
  500
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  926,000 926,000
  0.22
  1,000
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  861,002 861,002
  0
  0
 • مخابرات
  صخابر102
  884,000 884,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  929,000 929,000
  0
  60
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا412
  995,000 995,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  766,229 800,000
  1.17
  269
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا112
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  811,000 811,000
  0
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  900,000 900,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  950,000 950,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مکرج112
  970,000 970,000
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  بالاس
  10,616 10,704
  1.28
  1,974,242
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ودی
  2,606 2,561
  -0.93
  17,840,706
 • سرمایه گذاریها
  وگستر
  3,628 3,600
  3.12
  14,553,114
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کمرجان
  16,045 16,045
  5
  27,206
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثعمرا
  3,561 3,530
  3.04
  5,807,995
 • سیمان، آهک و گچ
  سبزوا
  5,757 5,826
  4.99
  3,806,818
 • فلزات اساسی
  فولای
  7,368 7,416
  5
  1,726,508
 • هتل و رستوران
  سمگا
  7,926 7,860
  0.78
  21,565,011
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثباغ
  5,404 5,426
  0
  2,402,220
 • بانکها و موسسات اعتباری
  دی
  3,436 3,330
  -0.45
  77,815,044
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  آ س پ
  2,026 2,007
  0.2
  3,657,894
 • محصولات شیمیایی
  زاگرس
  60,949 61,100
  -0.05
  1,729,400
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  افرا
  8,572 8,580
  4.99
  1,174,116
 • فلزات اساسی
  میدکو
  4,865 4,920
  0.04
  2,484,270
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثتران
  2,116 2,125
  4.94
  27,986,156
 • فلزات اساسی
  ذوب
  1,632 1,628
  0.56
  193,839,813
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  میهن
  1,638 1,638
  5
  2,041,610
 • محصولات شیمیایی
  مارون
  38,824 38,711
  -0.11
  146,304
 • قند و شکر
  قشیر
  7,726 7,767
  4.97
  3,423,635
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بپاس
  6,627 6,530
  2.96
  1,904,386
 • استخراج زغال سنگ
  کشرق
  27,732 27,300
  2.65
  846,315
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  کرمان
  34,657 34,296
  0.36
  5,942,612
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شراز
  38,889 39,500
  1.54
  659,980
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  توریل
  7,566 7,570
  4.99
  5,874,792
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  بساما
  5,750 5,620
  2.03
  7,679,052
 • سرمایه گذاریها
  سدبیر
  5,849 6,073
  5
  1,208,758
 • فلزات اساسی
  زنگان
  16,072 16,192
  5
  1,803,181
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بمپنا
  40,120 39,542
  -0.01
  327,653
 • فلزات اساسی
  فزرین
  6,780 6,825
  1.23
  2,517,211
 • قند و شکر
  قچار
  34,566 34,989
  -2.33
  79,300
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شاوان
  34,921 34,901
  0.95
  1,485,185
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثغرب
  2,067 2,000
  0.25
  11,315,927
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپاس
  8,207 8,236
  0.35
  2,665,630
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شرانل
  11,544 11,711
  1.8
  1,116,725
 • مواد و محصولات دارویی
  پخش
  12,808 12,800
  -0.65
  2,536,614
 • مواد و محصولات دارویی
  دتولید
  4,272 4,282
  4.98
  2,494,232
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسینا
  23,302 23,600
  4.7
  2,406,679
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مفاخر
  7,225 7,140
  0.28
  2,037,113
 • محصولات شیمیایی
  شغدیر
  8,104 8,200
  0.18
  4,397,102
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمینو
  10,525 10,526
  5
  1,942,690
 • فلزات اساسی
  هرمز
  5,511 5,500
  -1.61
  2,229,072
 • حمل و نقل آبی
  حخزر
  17,941 17,941
  5
  456,415
 • محصولات شیمیایی
  شبصیر
  17,185 17,110
  1.78
  270,133
 • سرمایه گذاریها
  اعتلا
  5,993 6,013
  10.23
  7,437,001
 • مواد و محصولات دارویی
  کی بی سی
  14,197 14,239
  3.56
  333,648
 • فلزات اساسی
  ارفع
  5,955 5,944
  -0.97
  2,068,444
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثپردیس
  3,246 3,180
  -1.36
  5,263,917
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثرود
  2,752 2,770
  4.96
  8,051,231
 • مواد و محصولات دارویی
  کاسپین
  15,374 15,374
  5
  94,728
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولبهمن
  2,625 2,646
  4.92
  4,926,782
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  قاسم
  32,502 32,780
  5
  945,178
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غفارس
  21,229 21,229
  5
  148,372
 • مواد و محصولات دارویی
  دبالک
  5,681 5,694
  5
  5,222,952
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکای
  2,956 2,953
  2.07
  2,643,920
 • استخراج زغال سنگ
  کپرور
  25,747 25,618
  -1.25
  498,883
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,001,428 1,000,100
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خدیزل
  8,209 8,000
  -3.63
  3,155,737
 • فلزات اساسی
  کیمیا
  13,974 13,895
  0.69
  1,559,150
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کتوکا
  16,627 16,520
  0.19
  676,887
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  وهور
  5,388 5,283
  -3.35
  8,707,196
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپآذر
  12,338 12,327
  1.45
  652,908
 • سرمایه گذاریها
  وسبحان
  3,335 3,360
  -0.71
  5,153,548
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  کوثر
  9,735 9,508
  -3.95
  2,023,115
 • محصولات شیمیایی
  ساینا
  19,177 19,345
  5
  850,781
 • محصولات شیمیایی
  شتوکا
  39,433 39,436
  5
  1,820,742
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  دماوند
  52,587 52,050
  -4.76
  349,920
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  اتکام
  2,430 2,392
  2.62
  387,571
 • زراعت و خدمات وابسته
  تلیسه
  10,646 10,601
  -0.25
  1,153,934
 • محصولات کاغذی
  چکاپا
  6,341 6,251
  1.3
  26,115,477
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدیس
  10,627 10,500
  1.2
  832,931
 • مواد و محصولات دارویی
  دسانکو
  4,587 4,580
  0.02
  2,487,791
 • سرمایه گذاریها
  گوهران
  2,988 3,045
  1.98
  11,264,969
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثالوند
  4,209 4,175
  2.2
  3,366,904
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حریل
  2,850 2,861
  4.99
  14,130,594
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  988,000 988,000
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بکهنوج
  11,705 11,470
  0.99
  8,053,779
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,012,467 1,002,000
  0.19
  141
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپارسا
  14,094 14,179
  5
  843,290
 • اطلاعات و ارتباطات
  اپرداز
  14,669 14,898
  1.98
  3,997,641
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,012,092 1,013,000
  0.59
  120
 • زراعت و خدمات وابسته
  زگلدشت
  16,355 16,390
  4.81
  710,210
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلستا
  15,250 15,249
  4.16
  773,845
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگلپا
  23,188 23,203
  5
  412,207
 • اطلاعات و ارتباطات
  اوان
  26,722 26,720
  4.17
  586,048
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,001,000 1,001,000
  0.1
  2
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  971,254 971,254
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حسیر
  4,962 4,962
  0
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهداب
  4,382 4,358
  0
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زشگزا
  27,720 27,774
  5
  499,406
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  بهپاک
  11,187 11,248
  4.98
  6,217,355
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,005,960 1,005,960
  0
  1
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  935,410 935,010
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  989,883 990,000
  0.41
  515
 • اوراق تامین مالی
  اجاد24
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  951,180 951,101
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت2
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  960,000 960,000
  0.21
  80
 • اوراق تامین مالی
  سلامت1
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وملل
  2,605 2,611
  4.99
  22,047,345
 • سرمایه گذاریها
  سرچشمه
  5,054 5,126
  5
  20,609,560
 • هتل و رستوران
  گکوثر
  18,015 18,253
  5
  689,878
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حآسا
  4,981 4,989
  4.99
  15,196,333
 • مواد و محصولات دارویی
  ریشمک
  16,214 16,239
  5
  5,871,122
 • منسوجات
  نطرین
  18,531 18,578
  1.01
  1,711,363
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  ولشرق
  2,339 2,308
  -1.37
  6,145,589